Coding machine & Consumable

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิตใช้สำหรับพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ ลงบนฉลาก พื้นผิวที่เป็นกระดาษ พลาสติก ซองบรรจุภัณฑ์ที่มีพื้นผิวเรียบ สามารถวางชิ้นงานซ้อนกันได้จำนวนมาก ใช้งานง่ายเพียงนำฉลากหรือซองสินค้าวางที่ช่องป้อน เครื่องจะดึงฉลากหรือซองเข้าไปพิมพ์โดยอัตโนมัติ ช่วยลดจำนวนพนักงานในการผลิต ทั้งนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของฉลากหรือซอง


Visitors: 30,838